Siirry suoraan sisältöön

Vuokrausehdot

Vuokraus- ja käyttöehdot

1. Sopijapuolet ja soveltamisala

Näitä sopimusehtoja sovelletaan vuokralleantajan ja vuokralleottajan välillä. Näillä ehdoilla ei vähennetä kuluttajan kuluttajasuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia.

2. Vuokra-aika

Vuokra-aika alkaa päivästä, jolloin vuokratuote noudetaan. Vuokra-aika päättyy päivänä, jolloin vuokratuote palautetaan.

3. Vuokrauksen kohde

Vuokrauksen kohteena on vuokratuote (esim. peräkärry/traileri/suksiboksi/pyöräteline/yms.) sellaisenaan tarvikkeineen. Vuokralleottaja on velvollinen vuokratuotetta vastaanottaessaan tarkastamaan vuokratuotteen kunnon. Mikäli vuokratuote antaa aihetta huomautuksiin, vuokralleottajan on tehtävä siitä ilmoitus vuokralleantajalle viipymättä.

4. Vuokratuotteen luovuttaminen

Vuokratuote luovutetaan vuokralleottajalle sopimuksen mukaisena paikasta. Mikäli muusta luovutuspaikasta on sovittu, vastaa vuokralleottaja kuljetuskustannuksista, ellei muutoin ole erikseen toisin sovittu.

5. Vuokratuotteen seuranta

Peräkärry on liitetty Applen Etsi -seurantajärjestelmään, ja peräkärryyn on asennettu Applen AirTag seurantalaite. Vuokralleottaja hyväksyy, että peräkärryä voidaan paikantaa seurantalaitteen avulla. Vuokralleantajalla on oikeus tallentaa ja säilyttää näin kerätty tieto käyttötarkoituksen vaatima tarpeellinen aika. Vuokralleantaja noudattaa peräkärryn seurantatiedoista mahdollisesti muodostuvan henkilörekisterin käsittelytoimissa yleisen tietosuoja-asetuksen säännöksiä.

6. Vuokratuotteen käyttö

Vuokralleottajan tulee käyttää vuokratuotetta huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön, käyttää ja puhdistaa vuokratuote käytön jälkeen. Tavanomaisia hoito- ja ylläpitotoimenpiteitä lukuun ottamatta vuokralleottaja ei saa korjata tai kolmannella osapuolella korjauttaa vuokratuotetta ilman vuokralleantajan antamaa suostumusta. Vuokratuotetta ei saa viedä maasta ilman vuokralleantajan erikseen antamaa kirjallista suostumusta.

7. Vuokratuotteen palautus

Vuokralleottajan tulee palauttaa vuokratuote vuokralleantajalle välittömästi vuokrakauden päättyessä puhdistettuna ja muutoin samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Mikäli vuokratuote palautetaan puhdistamattomana, on vuokralleantaja oikeutettu perimään 50 € puhdistusmaksun vuokratuotetta palauttaessa tai laskuttaa se jälkikäteen vuokralleottajalta, ellei ole erikseen toisin sovittu. Mikäli vuokrattavat lisävarusteet ovat rikkoutuneet tai hävinneet vuokralla olon aikana on vuokralleantajalla oikeus veloittaa tuotteiden kuluttajahinta asiakkaalta. Vuokratuote tulee palauttaa samaan paikkaan, josta vuokraus on tapahtunut, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu.

8. Vuokratuotteen vakuutukset

Kevytperäkärry on vakuutettu vuokralleantajan toimesta kaskovakuutuksella. Vuokralleottajan omavastuu 300 € vahinkotapauksessa. Vuokralleottaja voi ostaa omavastuuvähennyksen lisäturvana, jolloin omavastuu on 0 € tai 150 € vahinkotapauksessa. Ostettu lisäturvana ei vapauta vuokralleottajaa vastuusta niistä korjauskuluista, jotka ovat aiheutuneet huolimattomuuden tai laiminlyönnin aiheuttamista vahingoista. 

Traileri on vakuutettu vuokralleantajan toimesta kaskovakuutuksella. Vuokralleottajan omavastuu 500 € vahinkotapauksessa. 

Peräkärryn/trailerin renkaan puhkeamisen ja peräkärryn ylikuormittumisen aiheuttamat vahingot kuuluvat asiakkaan vastuulle, eivätkä ne kuulu lisäturvan piiriin.

9. Vuokralleottajan vastuu

Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokratuotteelle vuokra-aikana huolimattomasta käsittelystä ja puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen vuokratuotteen sen käypään markkina-arvoon. Vuokralleantajalla on oikeus periä mahdolliset vuokratuotteen puhdistus- ja kunnostuskulut vuokralleottajalta erikseen. Vuokralleottaja on vastuussa kuljettamastaan omaisuudesta kaikissa tilanteissa/onnettomuuksissa.

10. Vuokralleantajan vastuu

Vuokralleantaja vastaa vuokratuotteen normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista. Vuokralleantaja ei vastaa vuokratuotteen käytöstä tai rikkoutumisesta vuokralleottajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista.

11. Sopimusrikkomus

Mikäli vuokralleottaja laiminlyö erääntyneiden vuokrien maksamisen tai muutoin olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, vuokralleantajalla on oikeus heti purkaa tämä sopimus ja ottaa vuokratuote takaisin haltuunsa vuokralleottajaa kuulematta. Samanlainen oikeus vuokralleantajalla on, jos vuokralleottajan toiminta tai hänen taloudelliset olonsa osoittautuvat sellaisiksi, että on painavia syitä olettaa hänen laiminlyövän maksuvelvollisuutensa tai muutoin jättävän sopimisvelvollisuutensa olennaisilta osin täyttämättä. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokrasopimuksen purkamisesta vuokralleantajalle syntyneet kustannukset ja vahingon.

12. Ylivoimainen este

Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota vuokralleantaja ei voi voittaa, estää vuokratuotteen tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna vuokralleottajalle siitä koituvaan etuun, vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Vuokralleantaja ei ole velvollinen korvaamaan vuokralleottajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja hän voi myös purkaa sopimuksen.

13. Vuokrasopimuksen siirtäminen

Vuokralleottajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa vuokratuotetta osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman vuokralleantajan kirjallista suostumusta.

14. Riitaisuudet

Kaikki tästä vuokrasopimuksesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan vuokralleantajan kotipaikan alioikeudessa tai vuokranantajan niin tahtoessa vuokralleottajan kotipaikan alioikeudessa.

Vuokraboksi L